Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu www.katkastart.sk pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke www.katkastart.sk 

 • Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľom www.katkastart.sk Katarína Václavíková, Turčianske Kľačany 63, 03861 Vrútky  IČO: 44451172 Zapísaná v živnostenskom registri: Okresný úrad Martin Číslo živnostenského registra: 550-20343 (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ ") ako prevádzkovateľa internetového obchodu a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru, služieb cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.technicstart.com. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.technicstart.com (ďalej len "internetový obchod ") v sekcii "Kontakt".

Nákup tovaru, služieb a licencií prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať, fyzické osoby spôsobilé na právne úkony alebo právnické osoby bez ohľadu na právnu formu (ďalej len "zákazník").

Ak zákazník nakupuje ako fyzická osoba, t.j. osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Ak zákazník nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, sídlo alebo miesto podnikania, prípadne adresu doručovania, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar, služba odovzdaná (ďalej len "oprávnená osoba"). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie kúpeného tovaru.

Kupujúci zaškrtnutím políčka v ponúknutom dialógovom okne, vedľa ktorého je uvedený názov "Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami" pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, s podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou služieb alebo  tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho a že tieto sú chránené platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Preukázané porušenie týchto práv je sankcionovateľné podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

 • Registrácia zákazníka, objednávka, objednanie služby alebo tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy, akcie, archivácia

Registrácia zákazníka

Podmienkou zadania objednávky zákazníkom je registrácia zákazníka na stránkach www.katkastart.sk Registrovaním sa rozumie zadanie osobných údajov na účely uvedené pri kúpe tovaru a služby. Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov a udelenie súhlasu prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov. (GDPR)

Objednávka

Objednávka vzniká zadaním všetkých údajov zákazníka a objednávaného tovaru, služby do objednávky v internetovom obchode alebo v registračnom formulári predávajúceho a vyjadrením súhlasu zákazníka s VOP (všeobecne záväznými podmienkami predávajúceho) a vyjadrením súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať údaje o objednávke a prípadne objednávku upraviť.

Prijatie objednávky

Po odoslaní objednávky t.j. potvrdením funkcie označenej "Záväzne objednať a uhradiť do 3 pracovných dní" s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu kúpnej ceny tovaru vopred, bude kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky kupujúceho.

Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného tovaru, údaj o aktuálnej kúpnej cene tovaru, služby a prípadne náklady doručenia (poštovné), ďalej potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o adrese dodania tovaru, údaje o predávajúcom.

Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru a služby predávajúcim na stránku www.katkastart.sk Zadaním úplnej objednávky kupujúcim a vyjadrením súhlasu s VOP (všeobecne záväznými podmienkami predávajúceho) a spracovaním jeho osobných údajov a následným prijatím objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretím kúpnej zmluvy vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, na základe ktorého sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar, službu dodať a kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar, službu riadne a včas zaplatiť celú kúpnu cenu tovaru, alebo dodržať podmienky postupu platby tovaru a služby u konkrétne označeného tovaru a služby vrátane prepravných nákladov a tovar, službu prevziať, podľa platných VOP.

Kúpna zmluva nie je uzatvorená v prípade, ak sa preukáže, že zákazník pri uzatváraní zmluvy konal v zjavnom a preukázateľnom omyle alebo že sa snažil využiť zjavnú chybu technického, informačného alebo iného zariadenia, postupu, komunikácie a iných prostriedkov pri uzatváraní zmluvy k tomu, aby poškodil záujmy prevádzkovateľa alebo využil a zneužil chybu v poskytnutých údajoch a informáciách. V prípade pochybnosti je zákazník pred dokončením objednávky vždy povinný sa najprv presvedčiť o pravdivosti uvádzaných a zverejnených informácii a to prostredníctvom kontaktného formuláru. V prípade ak sa preukáže, že zákazník konal so zjavným úmyslom poškodiť záujmy prevádzkovateľa (napr. pri vedomom využití zjavne podhodnotenej alebo nízkej zverejnenej ceny, obsahu, popisu výrobku a pod.), zaväzuje sa zákazník uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa skutočnej hodnote, za ktorú je v čase porušenia a vzniku škody predávaný produkt prevádzkovateľom.

Akcie

V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Archivácia

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o zmluvách, objednávkach ako aj osobných údajoch je prevádzkovateľ povinný zverejniť a sprístupniť len na základe zákona, najmä ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo iné štátne orgány a orgány verejnej moci, alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená a prijatá spôsobom ustanoveným zákonom.

 • Ceny

V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny tovarov sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. a vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov na strane predávajúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar, službu predávajúci ponúkal na internetovom obchode bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných akcií so zľavou.

Kupujúci berie na vedomie, že kúpna cena nemusí obsahovať náklady na doručenie tovaru (poštovné), náklady pripojenie do siete Internet a náklady spojené s prevodom peňazí cez internetbanking alebo pri platbe kartou zákazníkom.

 • Platobné podmienky

Predávajúci vyúčtuje kupujúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru faktúrou vystavenou na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Predávajúci odošle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu informáciu o kúpnej cene a platobných podmienkach bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti určenej na faktúre, pričom kúpna cena je zaplatená pripísaním sumy vyúčtovanej faktúrou na bankový účet predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: platba vopred bankovým prevodom, vkladom vopred priamo na účet, platbou v hotovosti na mieste.

 • Dodacie podmienky, dodacia lehota, prevzatie

Spôsob a Miesto dodania

Záväzok predávajúceho dodať tovar, službu je splnený dodaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Predávajúci doručuje objednaný tovar prostredníctvom pošty formou listu/balíka, prípadne kuriérom podľa aktuálne zverejnených zmluvných podmienok jednotlivých prepravcov alebo osobne v prípade dodania služby. Predávajúci odošle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu informáciu o čase odovzdania objednaného tovaru, alebo poskytovanej služby na doručenie na pošte alebo prepravcovi alebo osobne.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania alebo v mieste určenom predávajúcim v prípade služby. Prevzatie tovaru, služby kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase alebo na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme riadne a včas, tovar bude vrátený späť predávajúcemu, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom kupujúci akceptuje vrátenie kúpnej ceny zníženej o náhradu nákladov spojených s doručovaním a vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu, ktoré bolo zapríčinené prepravcom (pošta, kuriér, vyššia moc) alebo nesprávne uvedenou adresou v objednávke.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Dodacia lehota

Predpokladanú dodaciu lehotu uvedie predávajúci v potvrdení objednávky. Dodacia lehota má orientačný charakter a zahŕňa lehotu výroby, vyskladnenia a odovzdania prepravcovi a lehotu doručovania. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 30 dní. V prípade dlhšej lehoty bude kupujúci informovaný doručením správy na jeho e-mailovú adresu. Presný termín doručenia si kupujúci dohodne s prepravcom.

Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený alebo je porušená páska, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom.

Prevzatie

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nie je poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom: katarinavaclavikova1@gmail.com  spísať s dopravcom škodový protokol a ten, bez zbytočného odkladu zaslať naskenovaný e-mailom a originál poštou predávajúcemu. Kupujúci je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu poverenou osobou prepravnej spoločnosti a k zhotoveniu fotodokumentácie. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dávajú predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou a takúto reklamáciu kupujúcemu zamietnuť.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v objednanej jazykovej mutácii, dodací list, faktúru).

 • Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

Predávajúci je viazaný ponukou, vrátane ceny tovaru, od potvrdenia objednávky zákazníkovi, až po uplynutie lehoty na dodanie. V prípade, že objednávka nebola potvrdená odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim - minimálne však v lehote do 24 hodín (alebo ak je uvedené inak, platí doba stornovania podľa pravidiel v súhrne objednávky) od odoslania objednávky, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny zverejnenej prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu bude účtovaný v sume 10% celkovej ceny tovaru alebo služby a účtovný rozdiel z celkovej kúpnej ceny mu bude vrátený v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, ak kupujúci tovar vrátil predávajúcemu vo vyššie uvedenej lehote nepoužitý, úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v pôvodnom obale, v stave a hodnote, v akom bol tovar prevzatý.

Zákazník môže objednávku stornovať pred doručením správy o odovzdaní tovaru prepravcovi zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu:  katarinavaclavikova1@gmail.com

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, emailom (do 4 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka alebo od jej potvrdenia, alebo uhradenia do 3 pracovných dní). O stornovaní objednávky bude zákazník systémovo informovaný emailom.

O každom vrátení tovaru musí byť predávajúci vopred informovaný e-mailom alebo písomne poštou. Prevezme len zásielky a balíky bez dobierky, o ktorých je vopred informovaný. Pokiaľ tak zákazník neučiní, zásielka sa vráti k zákazníkovi naspäť.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu cena tovaru znížená o storno poplatok (10% z ceny tovaru) vrátený do 30 až 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky), bezhotovostným prevodom na ním určený účet. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená suma znížená za storno poplatok 10% z ceny, ktorú za tovar zaplatil. Kupujúci vracia tovar na svoje náklady.

 • Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

 • Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach www.katkastart.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty podliehajú autorským právam alebo sú registrované pod obchodnými a ochrannými známkami.

Akékoľvek použitie obsahu webových stránok www.katkastart.sk alebo ich časti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia prevádzkovateľa internetového obchodu zakázané.

Výhradným nositeľom autorských práv k zobrazeniam, vyobrazeniam, softwaru, produktom a iným súčastiam zobrazeným na web stránke www.katkastart.sk alebo v manuáloch a prílohách k tovaru ako aj na tovare samotnom je prevádzkovateľ.

 • Rozhodné právo

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) upravujú vzťah kupujúceho a predávajúceho pri kúpe a dodaní tovaru. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy a VOP a bližšie neupravené v kúpnej zmluve ani vo VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci a kupujúci dohodli na vylúčení aplikovania Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru.

 • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci má právo podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, možnosť riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Vyššie uvedený odkaz na webové sídlo môže použiť kupujúci v prípade problému s nákupom online, aby sa pokúsil dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporu. Kupujúci ho môže použiť iba v prípade, ak žije v EU a predávajúci má sídlo spoločnosti v EU. Sťažnosť proti kupujúcemu môže podať aj predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov je pojem, ktorým sa označujú všetky rôzne spôsoby riešenia, okrem konania na súde. Kupujúci/ predávajúci požiada neutrálnu tretiu stranu, aby zasiahla do riešenia sporu a pôsobila ako sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim.

 • Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.7.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.katkastart.sk

OZNÁMENIE: Pre obmedzenia vyhlásené vládou SR (COVID) predlžujeme lehoty až na 90 dní.

Dozorujúci orgán:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 ŽILINA 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/763 21 30, fax č.: 041/763 21 39

Katarína Vaclavíková, Turčianske Kľačany 63, 038 61 Vrútky, IČO: 44451172 Zapísaná v živnostenskom registri: Okresný úrad MARTIN Číslo živnostenského registra: 550-20343, Nie je platca DPH.

Web: www.katkastart.sk

Bankové spojenie: 

IBAN: SK58 0200 0000 0017 0614 3155

SWIFT: SUBASKBX

BANKA VÚB

MARTIN, Slovakia